Velmi důležitou otázkou při obnově kulturních památek nebo objektů v památkových území jsou samozřejmě finanční prostředky. Tak jako u jiných věcí, včetně nemovitostí platí princip – vlastnictví zavazuje – takže hlavní tíha odpovědnosti za stav majetku přísluší jeho vlastníkovi. Toto plně platí i v oblasti kulturního dědictví. Protože uchování kulturního dědictví je i veřejným zájmem, jsou každoročně připravovány podmínky pro finanční pomoc vlastníků, při procesu obnovy nebo záchrany kulturního dědictví.

Možnost přiznat příspěvek je zakotvena přímo v památkovém zákoně, v jeho § 16, kde se uvádí, že vlastníkovi kulturní památky může být na základě jím připravené žádosti poskytnut příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění anebo tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

Příspěvky jsou poskytovány z nejrůznějších programů, z fondů krajů nebo obcí.